Система підтримки прийняття рішень "Солон-МК"

Система підтримки прийняття рішень "Солон-МК" призначена для підтримки рішень у ситуаціях, коли із заданої множини альтернатив треба відібрати деяку частину альтернатив, які  на думку особи, що приймає рішення (ОПР), та результатами експертного оцінювання є кращими, ніж інші. Альтернативи оцінюються за декількома якісними та кількісними критеріями.

Застосування технології та СППР “Солон-МК” дає змогу кількісно оцінити переваги альтернатив згідно з системою переваг ОПР, що неявно висловлені нею при попарному порівнянні вагомості критеріїв і позначок їх шкал. Технологія є універсальною, бо не залежить від природи альтернатив, які порівнюються, і гнучкою, тобто дає змогу ОПР використати будь-які критерії оцінки альтернатив. Крім того, система дозволяє використати знання і досвід багатьох експертів як при безпосередній оцінці альтернатив за критеріями, так і при визначенні вагомості критеріїв та позначок шкал їх значень.

Галузі застосування СППР “Солон-МК”: установи та підприємства різних форм власності для відбору проектів при проведенні конкурсів, кандидатів на заміщення посади, обладнання, програмного забезпечення, виконавців робіт, тощо.


Відбір альтернатив у СППР "Солон-МК" здійснюється у декілька етапів:

На першому етапі ОПР відбирає критерії, за якими, на її думку, мають оцінюватись альтернативи. При цьому ОПР може або вибирати критерії з тих, що пропонуються системою, або сама формулювати ці критерії.

Сутність другого етапу полягає у визначенні вагомості критеріїв, яке здійснюється ОПР у діалозі з системою. Система пропонує вибрати для цього найбільш зручний метод з кількох, які відрізняються точністю, трудомісткістю, типом питань за способом вводу інформації. У перебігу діалогу СППР  виявляє наявність протиріч у оцінках ступенів переваг критеріїв та допомагає ОПР ліквідувати ці протиріччя.

Для визначення вагомості критеріїв можуть залучатися кілька експертів. При цьому система визначає кількісний показник ступеню узгодженості оцінок вагомості, даних різними експертами, та достатність рівня узгодженості. Якщо цей рівень є недостатнім, система підказує, які дії мають бути виконані, щоб досягти достатнього рівня узгодженості. Після досягнення такого рівня узгодженості система обчислює узагальнені кількісні значення узгоджених оцінок ступеню вагомості критеріїв.

Якщо кількість альтернатив не перевищує 7-9, то на наступному етапі експерти вводять у СППР свої оцінки відносної вагомості альтернатив за кожним з критеріїв. Після визначення узгоджених оцінок альтернатив за кожним з критеріїв система обчислює  рейтинг альтернатив з урахуванням вагомості критеріїв.

При наявності великої (більше 7) кількості альтернатив на наступному етапі здійснюється калібрування шкал якісних критеріїв шляхом попарного порівняння вагомості різних значень кожного критерію. Цей процес є аналогічним процесу визначення вагомості критеріїв.

Після виконаної таким чином настройки системи експертам пропонується оцінити кожну з альтернатив за вибраною множиною критеріїв і ввести їх у систему.

На наступному етапі система обчислює ступінь узгодженості експертних оцінок і його достатність. В разі недостатньої узгодженості оцінок якої-небудь альтернативи по деякому критерію система пропонує повторно оцінити цю альтернативу по цьому критерію. Після досягнення достатнього ступеню узгодженості система обчислює узгоджені узагальнені оцінки кожної альтернативи по кожному з критеріїв з урахуванням вагомості позначок шкал критеріїв.

Сутність наступного етапу є обчислення значень функції рейтингу альтернатив з урахуванням вагомості критеріїв та узагальнених узгоджених експертних оцінок за цими критеріями.

На останньому етапі система ранжує альтернативи за їх значеннями функції рейтингу та відображає результати у зручному для користувача вигляді.